Leave groetnis Jan Lolke en Sija

Leave Jojanneke,
Tige tank foar it oprjocht hertlik wolkom. Do bist in super gastfrou!
Tankewol ek foar de tips en koartingsbonnen.
Wy ha hearlik slept yn dizze B&B.
In hiel soad sukses tawinkse mei dyn B&B’s.
Wy ha genoaten.